Przyjęta polityka cenowa w studium wykonalności projektu

Określając politykę cenową w studium wykonalności danego projektu (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), należy podać opis aktualnej i przyszłej polityki cenowej, a w tym w szczególności:

  • wysokość przyjętych opłat za korzystanie z obiektu zrealizowanego w ramach inwestycji,
  • sposób, w jaki ustalone zostały i skalkulowane ceny,
  • wyznaczenie ceny zapewniającej samofinansowanie i płynność podmiotu zarządzającego i eksploatującego dany obiekt,
  • określenie amortyzacji,
  • podanie informacji o ewentualnych dopłatach pochodzących z budżetu z samorządu,
  • i tak dalej. Dalej