Badania na rynek – szansa dla przedsiębiorczych

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek jest szansą na uzyskanie dofinansowania na wdrożenie projektów służących podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Służyć ma ono zapewnieniu przedsiębiorcom niezbędnego wsparcia finansowego, koniecznego do realizacji wdrożeń prowadzonych przez nich projektów badawczych.

Warunki

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek jest szansą na uzyskanie dofinansowania na wdrożenie projektów służących podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Autor zdjęcia: homethods

O dofinansowanie ubiegać się mogą przedsiębiorcy, zamierzający zrealizować projekty, których przedmiotem są wyłącznie wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczych i rozwojowych przeprowadzanych przez samego przedsiębiorcę, bądź też na jego zlecenie, pod warunkiem jednak, że wskazują one na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Wymagane jest ponad to, by celem wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych i efektem wdrożonego projektu było wprowadzenie na rynek nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów, czy też usług.

Rekomendowane do uzyskania dofinansowania będą jedynie te projekty, których stopień innowacyjności produktowej obejmuje minimum skalę ogólnokrajową.