Czym jest studium wykonalności i po co się je opracowuje?

Studium wykonalności stanowi pewnego rodzaju odmianę biznes planu (o czym także pod linkiem). Studium to jest często stosowane przy planowaniu inwestycji o charakterze niekomercyjnym i infrastrukturalnym.

Wyznaczenie potencjału projektu

Studium wykonalności przeprowadzone powinno być w fazie formułowania projektu, przyjmując postać planu projektu

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Dokonując studium wykonalności, dokonuje się oceny i analizy potencjału danego projektu. Następuje to poprzez określenie zarówno jego mocnych, jak i słabych stron, a także możliwości i zagrożeń z nim związanych, wraz z identyfikacją i omówieniem zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji tegoż projektu i z dokonaniem oceny szans jego powodzenia.

Studium wykonalności przeprowadzone powinno być w fazie formułowania projektu, przyjmując postać planu projektu. Jego opracowanie zleca pomysłodawca, będący najczęściej sponsorem projektu, by dokonać oceny jego wykonalności. Następstwem opracowania studium wykonalności jest ocena pozytywna, bądź negatywna danego projektu, który poddany został takiej analizie.

Studium wykonalności jest, więc drobiazgową analizą możliwości wykonania projektu, konieczne jest więc nie tylko określenie, ale i krytycznie przeanalizowane wszystkich szczegółów operacyjnych takiego wdrażania.

Co powinno znaleźć się studium wykonalności?

Dobrze opracowane studium wykonalności składa się z wielu elementów, do których zalicza się między innymi:

  • analiza rynku,
  • analiza techniczna,
  • analiza strategiczna
  • i analiza ekonomiczna.

W poprawnie wykonanej analizie wykonalności znaleźć się powinien:

  • opis stanu obecnego,
  • opis stanu idealnego – przyszłego(modelu),
  • model stanowiący opis systemu, w jakim funkcjonuje obecnie ulepszany przedmiot, wraz z podaniem zależności pomiędzy nakładami do uzyskiwanego postępu,
  • opis i deklaracja mierzalnego celu projektu,
  • ocena i ryzyko wykonalności planowanego celu,
  • przedstawienie wariantów alternatywnych projektu.