Ocena i analiza potencjału projektu

Studium wykonalności (o którym także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), tłumaczone z języka angielskiego, gdzie nazywane jest feasibility study), jest oceną i analizą potencjału projektu. Przeprowadza się je celem wsparcia procesu decyzyjnego, co nastąpić może poprzez obiektywne i racjonalne określenie zarówno mocnych, jak i słabych stron projektu, wraz z zdefiniowaniem możliwości i zagrożeń z nim związanych, a także i zasobów, które okażą się niezbędne do realizacji projektu. Analiza ta to również ocena szans powodzenia projektu, zarówno w sferze:

 • Studium wykonalności jest oceną i analizą potencjału projektu

  Autor zdjęcia: wocintechchat.com

  technicznej,

 • prawnej,
 • rynkowej,
 • społecznej
 • i środowiskowej.

Zawartość studium wykonalności

 

Dobrze opracowane studium wykonalności składa się z:

 • analizy rynku,
 • analizy ekonomicznej,
 • analizy technicznej,
 • analizy strategicznej,
 • analizy społecznej,
 • analizy środowiskowej.

Każdy projekt, zwłaszcza taki o znaczeniu infrastrukturalnym poddany powinien zostać badaniom pod kątem jego wykonalności. Konieczne jest więc w praktyce przeprowadzenie czasem i kilkunastu rodzajów analiz, gdzie punktem wyjścia powinna zawsze być analiza rynkowa. Daje ona odpowiedź na pytanie o to, czy istnieje wystarczający popyt dla proponowanego przedsięwzięcia i czy opłaca się podejmować trud w jego realizację. Analizę rynkową przeprowadzają najczęściej wykwalifikowani analitycy rynkowi, którzy zajmują się tworzeniem i dokonują ocen badań konsumenckich, przeprowadzają również wywiady w grupach docelowych i różnego rodzaju testy rynkowe.
Jeśli przeprowadzona analiza rynkowa dowodzi, że istnieje potencjalny popyt, kolejnym etapem jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej, w której oszacowuje się koszty produkcji i korzyści powiązanych z planowanym przedsięwzięciem. Wykorzystywane są tu techniki ilościowe, takie jak:

Dzięki temu można ocenić potencjalny zysk płynący z projektu. Bardzo ważnym jest tu jednak, aby dane, które użyte zostaną w analizie były wiarygodne. Tylko bowiem na takiej postawie można podjąć świadomą, osadzoną w realiach rynkowych decyzję.