Projekty B+R przedsiębiorstw – szybka ścieżka

Od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w trybie ciągłym trwać będzie nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, znanego także, jako szybka ścieżka. Przewidziany budżet konkursu wynosi aż 1 600 000 000 złotych (więcej: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/).

Warunki

Od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w trybie ciągłym trwać będzie nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, znanego także, jako szybka ścieżka

Autor zdjęcia: johannesmarliem78

Zgodnie z podanym regulaminem konkursu obowiązującego w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Szybka ścieżka (więcej tutaj), dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących:

 • badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • lub same prace rozwojowe.

Jak widać powyżej, projekty, w których nieprzewidziane zostały prace rozwojowe, nie są upoważnione do tego, by ubiegać się o uzyskanie dofinansowania.

Kwoty

Tak, jak wspomniano powyżej, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 określona została na poziomie 1 600 000 000 złotych, w tym odpowiednio:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, jest to kwota 140 000 000 złotych;
 • dla projektów zlokalizowanych w innym województwie niż województwo mazowieckie, jest to kwota 1 460 000 000 złotych.

Poziom i wysokość wsparcia

Jeśli chodzi o poziom i wysokość możliwego do pozyskania wsparcia, to przedstawia się to następująco:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu, na który można uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 2 000 000 złotych,
 • maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa, na jeden projekt pułapów:
 • 20 000 000 euro – w przypadku, gdy projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych,
 • 15 000 000 euro – w przypadku, gdy projekt obejmuje głównie prace rozwojowe (dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu ponoszona jest na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych).

Kto jest upoważniony do uczestnictwa w konkursie?

O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać mogą się wyłącznie podmioty, które spełniają mśp, czyli:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • lub średnie przedsiębiorstwa.