Studium wykonalności

Studium wykonalności stanowi dokument, który oprócz elementów dość charakterystycznych dla innego ważnego dokumentu, a mianowicie biznes planu zawiera w sobie dodatkowo analizę wykonalności od strony technicznej. W praktyce studium wykonalności jest najczęściej dokumentem znacznie obszerniejszym od typowego biznes planu.

Po co opracowuje się studium wykonalności?

Studium wykonalności jest dokumentem niezbędnym dla wszystkich inwestycji finansowanych w formule Project finance, a także dla inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w sektorze publicznym.

Zasadniczym celem tego opracowania jest dostarczenie wszelkich danych, niezbędnych do podjęcia decyzji o tym czy rozpoczynać inwestycję. Informacji tych dostarcza ono zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która na podstawie przedstawionego jej studium wykonalności dokonuje oceny całej inwestycji. W związku z powyższym, w dobrze sporządzonym studium wykonalności ujęte powinny być wszelkie aspekty, zarówno:

  • aspekty rynkowe,
  • aspekty techniczne,
  • aspekty finansowo – ekonomiczne,
  • a także aspekty środowiskowe.

W sytuacji, gdy stara się o pozyskanie pomocy finansowej udzielanej ze środków unijnych, studium wykonalności może być elementem kompleksowej dokumentacji przygotowywanej przez firmy doradcze (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Równie dobrze stanowić może także i załącznik do wniosku, który opracowany zostanie we własnym zakresie przez podmiot ubiegający się o przyznanie mu dofinansowania.