Ocena i analiza potencjału projektu

Studium wykonalności (o którym także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), tłumaczone z języka angielskiego, gdzie nazywane jest feasibility study), jest oceną i analizą potencjału projektu. Przeprowadza się je celem wsparcia procesu decyzyjnego, co nastąpić może poprzez obiektywne i racjonalne określenie zarówno mocnych, jak i słabych stron projektu, wraz z zdefiniowaniem możliwości i zagrożeń z nim związanych, a także i zasobów, które okażą się niezbędne do realizacji projektu. Analiza ta to również ocena szans powodzenia projektu, zarówno w sferze: Dalej

Studium wykonalności

Studium wykonalności stanowi dokument, który oprócz elementów dość charakterystycznych dla innego ważnego dokumentu, a mianowicie biznes planu zawiera w sobie dodatkowo analizę wykonalności od strony technicznej. W praktyce studium wykonalności jest najczęściej dokumentem znacznie obszerniejszym od typowego biznes planu. Dalej

Czym jest studium wykonalności i po co się je opracowuje?

Studium wykonalności stanowi pewnego rodzaju odmianę biznes planu (o czym także pod linkiem). Studium to jest często stosowane przy planowaniu inwestycji o charakterze niekomercyjnym i infrastrukturalnym. Dalej

Analiza instytucjonalna przeprowadzanego studium wykonalności projektu

Sporządzając studium wykonalności projektu, należy zawrzeć w niej szereg informacji dotyczących analizy instytucjonalnej. Analiza instytucjonalna, powinna zawierać informacje na temat: Dalej

Przyjęta polityka cenowa w studium wykonalności projektu

Określając politykę cenową w studium wykonalności danego projektu (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), należy podać opis aktualnej i przyszłej polityki cenowej, a w tym w szczególności:

  • wysokość przyjętych opłat za korzystanie z obiektu zrealizowanego w ramach inwestycji,
  • sposób, w jaki ustalone zostały i skalkulowane ceny,
  • wyznaczenie ceny zapewniającej samofinansowanie i płynność podmiotu zarządzającego i eksploatującego dany obiekt,
  • określenie amortyzacji,
  • podanie informacji o ewentualnych dopłatach pochodzących z budżetu z samorządu,
  • i tak dalej. Dalej

Wyznaczanie wskaźnika efektywności kosztowej wraz z efektem inwestycji przy sporządzaniu studium wykonalności projektu

Efektywność kosztową inwestycji przy sporządzaniu studium wykonalności projektu, można obliczyć przy pomocą średniorocznego kosztu jednostkowego. Wskaźnik ten umożliwia wybór najtańszych dla całego społeczeństwa opcji realizacji założonych celów inwestycyjnych. Dalej