Zakres i struktura planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który powinien mieć określony zakres i strukturę. Najczęściej jest to opracowanie, które składa się z:

  • Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który powinien mieć określony zakres i strukturę

    Autor zdjęcia: pni

    raportu z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy zawierający informacje ogólne dotyczące charakterystyki gminy, oceny stanu istniejącego, oceny dotychczas podjętych działań zmierzających do obniżenia emisji dwutlenku węgla na tym obszarze,

  • inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy występującej na skutek spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, a także wykorzystywania energii elektrycznej, ciepła sieciowego i z uwzględnieniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii z podziałem na poszczególne grupy odbiorców energii.
  • prognozy emisji dla roku 2020 przy założeniu braku działań ukierunkowanych na obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz w wariancie niskoemisyjnym,
  • podsumowania części inwentaryzacyjnej opracowania, 
  • przyjętego planu działań na rzecz zrównoważonej energii, zawierającego w sobie analizę potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych dla działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, propozycje działań, które można podjąć na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy, analizę SWOT, harmonogram wcielenia w życie planu działań wraz ze wskazaniem możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na jego realizację, a w końcu – plan monitorowania i weryfikacji wdrożonych działań.